Innolearn Klaszter a tudomány, az innováció és növekedés szolgálatában (KMOP-1.5.2-11-2011-0007)

Résztvevő klasztertagok: 
Az “Innolearn - a tudásháló klasztere” Közép- magyarországi e-learning
klaszter szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
 
A projekt célja a Közép-magyarországi régióban egymással több éve (évtizede) üzleti és szakmai kapcsolatban álló, innovatív kis- és középvállalkozások, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek által felhalmozott tudásbázis hasznosítása, erőforrások koncentrálása, az Innolearn klaszterben folytatott tevékenységek kiszélesítésével, a szervezeti működés-feltételrendszerének megteremtésével.
 
Az Innolearn klaszter szakterülete az informatika és az oktatás határterületén, az "e-learning szolgáltatások és technológiák" fejlesztése. A klaszter tagjai az informatikai és oktatási szektor, a hazai felnőttképzés, e-learning, információs társadalom kutatás és fejlesztés, az informatikai szolgáltatások és fejlesztések területén mind hazai, mind európai szinten vezető, piacvezető szerepet töltenek be. Az alapító tagok egyet értenek abban, hogy a 2007-2013 programozási időszakra a UMFT illetve a Közép-magyarországi Operatív Programban megfogalmazott nemzeti és regionális célok és prioritások csak akkor valósulhatnak meg, ha a tudástársadalomban elvárt hálózati tanulás, hálózati együttműködés és tudásmegosztás területén elért kutatási eredmények a lehető legrövidebb időn belül beépülnek a képzési rendszereinkbe, az aktív, a gazdasági és közéleti szereplők hétköznapi gyakorlatába. Az "életen át tartó tanulás" megvalósulása a hazai gazdaság számára létkérdés, a versenyképesség, a fejlesztési eredmények fenntarthatóságának garanciája. Az Innolearn a partnerségben összpontosuló szinergiát szándékozik a célok megvalósításának szolgálatába állítani.
A projekt hosszú távú célkitűzése:
 
"A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése" (Közép-Magyarországi Operatív Program - 2007-2013) regionális célkitűzéshez csatlakozva az Innolearn projekt célja a régió gazdasági potenciáljának növelése a legkorszerűbb tudásmenedzsment módszerekre és eszközökre vonatkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek hasznosításával, közös fejlesztési projektek megvalósításával. Az Innolearn a hosszútávú célkitűzés megvalósítása érdekében konkrét, egyértelműen meghatározott cselekvési tervet dolgozott ki, amelynek elemei:
I. az Innolearn regionális együttműködés alapszolgáltatásainak kiépítése
§ közös arculat, közös értékesítési platform kialakítása, az Innolearn információs és kommunikációs portál létrehozása és üzemeltetési feltételeinek megteremtése
§ online szakértői adatbázis ( e-portfolio rendszer, kompetencia térkép kialakítása) létrehozása és üzemeltetési feltételeinek kialakítása
II. a klaszterben együttműködő vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások feltételeinek megteremtése és a szolgáltatások beindítása
§ speciális képzések, benchmarking (e-benchmarking) szolgáltatás, szakmai konferenciák szervezése
§ minőségirányítási, projektmenedzsment és pályázati tanácsadás
III. Projektgenerálás, közös K+F+I program megszervezése, közös Európai Uniós projekt javaslat benyújtásának előkészítése, a klaszterakkreditációra való felkészülés.

Stratégiai célunk piacorientált innováció megvalósítása, a nemzeti digitális ökoszisztéma fejlesztéséhez való hozzájárulás az infokommunikációs eredmények terjesztésével, a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztésére alkalmas  e-learning megoldások kimunkálásával – a kis-és közéspvállalkozások nagyvállalatok, valamit a felsőoktatási és akadémiai kutató műhelyek közötti együttműködés katalizálása révén. A projekt egy lépés a hosszútávú stratégiai elképzelések megvalósítása felé.

Projekt célja: 

A projekt célja a klasztertagok tevékenységekhez kapcsolódó, a digitális oktatási tartalmak fejlesztéséhez és az IKT eszközök üzleti, oktatási célú alkalmazásához szükséges infrastruktúra fejlesztése, illetve a klaszter hosszútávú stratégiájának kidolgozása.