Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

A Természettudományi Kar 2008. január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem 10 karának egyike. A Természettudományi Kar története az egykori Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdődött. A Kar 2002-ben alakult. Elődszervezete a Természettudományi Intézet már 1992-ben létrejött, azonban a képzések többsége a még egységes, nem karokra különülő főiskolán elkezdődtek. A Főiskolán 1972-ben a matematika, majd 1983-ban a technika, a fizika szakos tanárképzés indult. (A matematika oktatás elemei már a Főiskola jogelőd intézményében az 1959-ben alapított Tanítóképző Intézetben is jelen voltak.) Ezt követően 1984-ben biológia, földrajz, kémia szakokon is elkezdődött a képzés. A múlt század kilencvenes éveiben, majd az elmúlt években a Kar képzési kínálata tovább bővült. Így elindult a környezettan, a gazdálkodási és menedzsment, az ipari termék- és formatervező, műszaki menedzser szakokon is a képzés. Jelenleg 9 alapszakkal, 4 tanári és 1 nem tanári mesterszakkal rendelkezik a kar, amelyeket 7 felsőfokú szakképzés egészít ki. Karunkon az oktató- és kutató munka négy intézetben, ill. 10 intézeti tanszéken folyik, ahol aktív kutató és oktatói valamint pezsgő diákélet alakult ki. Példaként említem a hallgatók által szervezett különböző szaknapokat és szakesteket, vagy a hallgatók számára szervezett tanulmányutakat, kirándulásokat, vagy a csillagászati észleléseket. Igen aktív a kar oktatóinak kutatói tevékenysége, amit a Karon szervezett számos konferencia és egyéb szakmai rendezvény is bizonyít. Karunk szerencsésen s a Dunántúlon egyedülállóan ötvözi a képzési sokféleséget. Ennélfogva jó lehetőséget biztosít az itt folyó alap- és alkalmazott kutatásokban az elmélyülésre, hallgatóink számára elméleti és alkalmazott ismeretek megszerzésére. A természettudományi alapszakokon (matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, környezettan) széleskörű elméleti ismeretekhez juthatnak hallgatóink. Ezek birtokában különböző mesterszakokon folytathatják tanulmányaikat, de a gyakorlat számára is széles, jól konvertálható tudás birtokába juthatnak. Elméleti tudásukat felhasználva szakirányú ismereteiket sikeresen bővíthetik. Ezáltal elhelyezkedési lehetőségeik a gazdaság, a kultúra és az államigazgatás területei felé jelentős mértékben növekednek. A gazdasági és műszaki szakokon (gazdálkodási és menedzsment, ipari termék- és formatervező, technika, műszaki menedzser) megszerzett ismereteikkel keresettek a régió cégeinél, intézményeinél. Az e szakokon végzettek a Nyugat-magyarországi Egyetem más karain indított mesterképzésein is folytathatják speciális szakirányú tanulmányaikat. Karunkon széleskörű felsőfokú szakképzés folyik. A felsőfokú szakképzéseink a következők: web-programozó, általános rendszergazda, idegenforgalmi szakmenedzser, informatika statisztikus és gazdasági tervező, műszaki informatikai mérnökasszisztens, terméktervező műszaki menedzserasszisztens, hulladékgazdálkodási technológus.
Érdekeltsége, szerepe a klaszterben: 
Az intézmény alapvetően fontosnak tartja gazdasági élet helyi szereplőivel való együttműködést, törekszik klaszter ösztönző környezetének az előnyeit kihasználni, és felkészíteni a hallgatókat e szerteágazó munkaerő-piac speciális igényeire. Az Innolearn klaszterhez való csatlakozást mind az utóbbi, mind pedig az oktatás korszerűsítése, e-learning megoldások fejlesztésére és alkalmazására való törekvése maximálisan indokolja. A klaszterben tervezett K+F+I projektek tervezésében és megvalósításában komoly szerepet vállal.
Típus: 
Klaszter tag